Woensdag 3/12/14 - het regeerakkoord (in dialoog met Stefaan Vercamer)

Geplaatst op 26/11/2014
Categorie: Algemeen

Regeerakkoord 2015

Gemeenteraad 2/10/2014: voorlopige vastlegging herziening structuurplan Wetteren

Geplaatst op 18/11/2014
Categorie: Algemeen

 

Tussenkomst van raadslid Van de Gracht n.a.v. de voorlopige vastlegging herziening structuurplan Wetteren

Voorzitter, Collega’s,

Gemeenteraad van 22  juni 1999,
Meer dan 15 jaar geleden, toen wij allen jong en mooi waren, en nu nog enkel mooi zijn,
agendapunt toen :  voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de gemeenteraad en de opdrachtgeving aan het CBS voor het uitschrijven van een openbaar onderzoek.
Waren op die gemeenteraadszitting  aanwezig, en zijn dat vandaag ook :
in alfabetische volgorde :
-    André Dauwe
-    Walter Govaert
-    Alain Pardaen
-    Piet van Heddeghem
-    en uw dienaar
Vandaag dus,  15 jaar later, de voorlopige vastlegging van de 1ste herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
Voor wie het zich nog herinnert, de onmiddellijke aanleiding om te starten met de opmaak van het eerste structuurplan, was de discussie rond het BPA Stookte, in augustus 1995.
Hoewel goed bedoeld, was dat het zoveelste BPA (Bijzonder plan van aanleg) in afwijking van het gewestplan, dat moest zorgen voor de omzetting van natuurgebied – in de Hamvallei – tot industriezone.
Het was de verdienste van de toenmalige schepen van Ruimtelijke Ordening, Marc Van Damme, die na de gemeenteraad van augustus 1995 zei : “zo kan het niet meer verder. Als we niets doen, als we geen wettelijk kader maken, visie ontwikkelen, staan we in Wetteren de volgende jaren stil. Op vlak van wonen, werken, ontspannen, enzovoort.”
Drie jaar later hadden we een structuurplan. We waren de 3de gemeente in Oost-Vlaanderen.
De vraag die ik mij 15 jaren later stel, is : wat heeft het GRS ons gebracht ?
Of met andere woorden, wat hadden we in de vorige 15 jaren niet kunnen doen, mochten we geen GRS gehad hebben, of, genuanceerder, wat hadden we niet in die mate kunnen uitvoeren, of niet binnen die tijdsspanne, zonder een wettelijk kader, namelijk het structuurplan.

Ik doe een greep uit de bindende bepalingen van 15 jaar geleden  : doelstellingen, acties die toen in het plan vermeld stonden, als bindend voor het gemeentebestuur ;   ik doe dat in willekeurige volgorde
-    industriezone Fantegem, 15 ha
-    KMO zone Koedreef, 5 ha
-    Woongebied Diepenbroek
-    Oplossing probleem Binnenkouter, Westrem
-    Oplossing voor de zonevreeemde bedrijven via een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) : op hun vraag hebben we twee bedrijven op die manier kunnen helpen met uitbreiding en/of  vernieuwing.
-    Doortocht Massemen-dorp en Kwatrecht (recent geopend)
-    Fietsvoorzieningen op de invalswegen (Laarnesteenweg, Wetterensteenweg, Massemensteenweg, Oordegemsteenweg)
-    Fietspad Kwatrecht -  Overbeke langs de spoorweg
-    Fietspad rechteroever Schelde, naar Schellebelle (aanleg is bezig)
-    Strategisch project Wetteren-aan-de-Schelde
-    Woongebied Hekkerstraat deel 3, de Site Luwaert (straks punt 10 van de dagorde)
-    RUP voor zonevreemde jeugdbewegingsterreinen (in casu Scouts Prins Boudewijn en Chiro Kwatrecht, Kele)
-    Ik vergeet nog een paar zaken…
Een andere vraag die mij bezighoudt is  : wat heeft de opmaak van  het eerste structuurplan ons geleerd ? Wat hebben we nu beter gedaan, dan 15 jaar geleden ?
Een van de nadelen van het vorige plan was het ontbreken van een visie op vlak van mobiliteit, of althans visievorming rond de twee grote dossiers, met name de Noord-Zuid verbinding (spoorweglijn) en de andere niet nader te noemen verbinding -  omdat het de “tweede scheldebrug’ is. Dit onderwerp komt straks ongetwijfeld nog aan bod.
Wij zijn er ons van bewust dat mobiliteit in Wetteren altijd een lastig onderwerp zal blijven, zoals dat ten andere ook in andere gemeenten en steden is. Over bepaalde visies zal nooit een concensus bestaan.
Voor de ene zal het altijd te veel zijn, voor de andere te weinig.
Maar de verdienste van het  voorontwerp van het structuurplan is zonder twijfel dat er rond mobiliteit ten minste een visie is.
Tot slot nog dit. Ik wens kort in te gaan op een belangrijk item in het hoofdstuk ‘bedrijvigheid’.
Dit hoofdstuk is op vraag van de gemeenteraadscommissie van 19 juni laatstleden bijgestuurd, en wel in belangrijke mate.
De toevoeging heeft betrekking op , en ik citeer : ‘het voeren van een tweesporenbeleid op vlak van het revitaliseren en beter benutten van bestaande bedrijvenzones enerzijds en het voorzien van bijkomende zones  voor bedrijvigheid anderzijds. ‘ Het tweesporenbeleid en het beter benutten van bestaande zones is hier dus nieuw.
Op onze vraag, en dat doet mij veel plezier, zijn er door het studiebureau zowel aanpassingen doorgevoerd  in het informatief, het richtinggevend én het bindend gedeelte.
Vooral het laatste, het bindend gedeelte , zal de volgende jaren van cruciaal belang zijn.
Ik heb ook begrepen dat sommigen vinden dat we ons de volgende jaren enkel moeten bezighouden met de ‘opkuis’ van bestaande industriezones, zonder nieuwe in te richten.
Voorzitter, Beste collega’s,
Laat ons realistisch zijn : we hebben er  15 jaar  over gedaan om het eerste structuurplan in herziening te stellen. We zijn opnieuw vertrokken voor minstens 15 jaar.
Indien we de visie van het enkele spoor zouden volgen, en geen plannen maken voor nieuwe KMO-zones, dan rijden we ons de volgende 15 jaar vast. Net zo goed zou het een slecht plan zijn om enkel te denken aan nieuwe zones, zonder de bestaande, verouderde percelen aan te pakken. Met de beperkte ruimte die we hebben, enkel inzetten op nieuwe zones, en de oude niet optimaliseren, zou even onverstandig zijn, als 15 jaar lang een stop te zetten op het ontwikkelen van nieuwe zones.
Hoe we dat gaan doen, daar hebben we de volgende jaren de nodige tijd voor. In deze is het principe van de gelijktijdigheid van belang.
En nu is het aan de burger, de organisaties om in te gaan op de infomomenten van het bestuur, en hun mening te geven.


Ik dank u voor uw aandacht.

Piet Van de Gracht

4 oktober 2014: Feest van de burgemeester

Geplaatst op 18/9/2014
Categorie: Activiteiten

Feest van de burgemeester 2014

1 september: een nieuw schooljaar begint !!

Geplaatst op 31/8/2014
Categorie: Algemeen

Begin schooljaar 2014-2015 Bij de start van het nieuwe schooljaar is er ook een nieuwe minister van Onderwijs: Hilde Crevits. Ze wil vertrouwen geven aan leerkrachten, leerlingen & ouders. Ze verdienen met z'n allen een duwtje in de rug! Want de school is meer dan een lesgebouw. CD&V wil alle elementen van de school versterken: de leerlingen, natuurlijk, maar ook de leerkrachten, de schooldirectie & de ouders. Of zoals een Zuid-Afrikaans spreekwoord zegt "It takes a village to raise a child".

 

Persmededeling n.a.v. de overstap van de Respect-raadsleden naar Open VLD

Geplaatst op 16/3/2014
Categorie: Algemeen

De besturen van CD&V en N-VA hebben nota genomen van het feit dat de mandatarissen van Respect zullen worden opgenomen in de partij open VLD.

Zij kunnen deze beslissing alleen maar betreuren en stellen daarmee vast dat het vertrouwen is geschaad.

De beide  partijen zullen de mandatarissen van de voormalige partij Respect echter blijven beschouwen als geen deel  uitmakende van de meerderheid.

De bestaande samenwerking tussen CD&V en N-VA enerzijds en  Open VLD anderzijds zal  op korte termijn worden geëvalueerd.


Voor het bestuur van CD&V

Anne-Marie De Moor
Voorzitter CD&V    
Afdeling Wetteren    

Voor het bestuur van N-VA

Katrien Jacobs
Voorzitter  N-VA
Afdeling Wetteren

<< Vorig bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgend bericht >>

Content Management Powered by CuteNews