Meiavondfeest Sander en Stefaan Vercamer

Geplaatst op 26/4/2012
Categorie: Algemeen

Meiavondfeest

Toespraak door burgemeester Pardaen bij de ontvangst van de Oost-Vlaamse brandweerofficieren

Geplaatst op 26/4/2012
Categorie: Algemeen

Geachte dames en heren brandweerofficieren,

Het is mij een groot genoegen om u namens het gemeentebestuur van Wetteren officieel te mogen verwelkomen voor de jaarlijkse statutaire vergadering van de Koninklijke Oost-Vlaamse Brandweerbond.  Ik denk dat het een tijd geleden moet zijn dat we nog het genoegen hadden een zo ruime enthousiaste en geëngageerde groep brandweermannen van over de gehele provincie te kunnen ontmoeten in onze gemeente en onze regio.  We zijn dit jaar dan ook in feeststemming en deze avond geld in feite als startschot voor de talrijke festiviteiten die op stapel staan in het kader van “200 jaar brandweer Wetteren”.

Wetteren is met zijn 24.382 inwoners één van de snelst groeiende gemeenten in de regio.  De laatste 15 jaar is het inwonersequivalent met meer dan 2.000 personen gestegen.

Wij zijn dan ook een middelgrote centrumgemeente, commercieel en economisch goed gelegen midden in de gouden driehoek Antwerpen, Brussel en Gent.  Op de scherpe zandrug waaraan de gemeente haar Germaanse naam te danken heeft, leeft en bloeit, beweegt en groeit er heel wat, nagenoeg het hele jaar door.  Onze gemeente  is immers gekend voor zijn sierteelt met verschillende planten en bomen, maar ook voor de Wetterse rozen, ze hebben hun reputatie over de gehele wereld.

Lees het volledige bericht >>

Viering 200 jaar brandweer Wetteren

Geplaatst op 23/4/2012
Categorie: Algemeen

200 jaar brandweer Wetteren
200 jaar brandweer Wetteren

"Ga terug
naar uwe stede
en draag het vuur
der vriendschap mede"
 
Deze tekst was het eindcitaat uit de vuurstoet en tevens de laatste
woorden in het boek dat samengesteld werd door Marc Verstraeten
en uitgegeven werd ter gelegenheid van 200 jaar brandweer.
 
Van harte proficiat aan iedereen die aan deze herdenking meegewerkt
heeft.   De erfgoeddag met als thema " helden" was
in onze gemeente  een hulde aan alle brandweerlieden die van 1812 tot
nu dienstbaar waren voor de Wetteraars.
 
De prachtige tentoonstelling kwam tot stand dankzij de medewerking
van vele brandweermannen, hun familie en vrienden, het archief van de
brandweer en bovenal door de immense inzet van Jeroen Trio, gemeentelijk
archivaris.
Aan iedereen gemeende felicitaties en een dikke merci !!!

Waarom ondergrondse fuifruimte in site Cordonnier ?

Geplaatst op 14/11/2011
Categorie: Algemeen

Antwoord van schepen De Gelder op een vraag van gemeenteraadslid Wouter Bracke.

In het’ projectdossier site Cordonnier’  – het document dat als uitgangspunt diende binnen de Open Oproep 2013 van Vlaams Bouwmeester – werd een kader geschetst waarbinnen de vernieuwde site Cordonnier tot stand moet komen.
Een van de rubrieken daarin is de optimalisatie van de huidige feestzaal  waarbij het de bedoeling is dat er bij de nieuwe invulling van de site rekening wordt gehouden met het huidige gebruik en met nieuwe infrastructurele eisen.
Concreet betekent dit dat er geen sprake meer zal zijn van een loutere feestzaal, maar wel van een polyvalente ruimte die multifunctioneel gebruik toelaat.  Niet alleen fuiven, maar ook staande concerten, beurzen, experimenteel theater, tentoonstellingen, koffietafels,… kunnen in die zaal.
Het grote voordeel van de creatie van een polyvalente zaal waar ook fuiven kunnen plaatsvinden op site Cordonnier, is efficiëntie.
De infrastructurele eisen voor de gevraagde functies zijn vrij gelijklopend en omwille van budgettaire redenen is het logisch voor clustering op 1 plaats te kiezen.
Cordonnier wordt uitgebouwd als creatieve hotspot.
De mogelijkheid om daar (kleinschalige) fuiven te organiseren past perfect binnen die ontwikkelingsvisie.
Uitgangspunt van de ontwikkelingsvisie is (o.a.) dat de site op zo veel mogelijk tijdstippen een dynamisch en levendig geheel moet vormen.  Fuiven zorgen er bv. voor dat de site ook na de lesuren van de KunstAcademie gebruikt wordt.
De keuze om de polyvalente feestzaal (deels) in te planten onder het huidige fabrieksgebouw is een expliciete keuze van het architectenbureau.
Een van de redenen is de betere beheersbaarheid van het gebied door stewards.  Tijdens een fuif zullen stewards op een zeer eenvoudige manier de doorgang richting binnengebied kunnen afsluiten voor fuifgangers.
Ook andere ingrepen (o.a. een chill-outruimte, de keuze om de zaal halfverzonken te maken) zijn bedoeld om de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken.

Gevolgen van de vereffening van de Gemeentelijke Holding voor onze gemeente

Geplaatst op 14/11/2011
Categorie: Algemeen

Antwoord van Schepen De Gelder op een vraag van Wouter Bracke (Vlaams Belang).

"In de periode tussen 1830 en 1996 heeft de gemeente Wetteren
520 aandelen bij het toenmalige Gemeentekrediet.
Deze aandelen zijn bij de oprichting in 1996 van de Gemeentelijke Holding 1.062,40 waard wat een boekwaarde betekent van 552.448 euro.
Deze boekwaarde wordt opgenomen in de balans onder ‘ Financiële vaste activa ‘.
De Gemeentelijke Holding groepeert de aandelen Dexia in bezit van alle gemeenten.
In 2009 redden meer dan 80 procent van de gemeenten de Gemeentelijke Holding. Indien de gemeenten dit niet hadden gedaan dan was de holding reeds in 2009 in faling of vereffening.
Wij verwerven 9069 preferente A aandelen, koers 40,96, bij  kapitaalsverhoging van 371. 466 euro. Die verhoging is cash betaald en daarvoor hebben we niet geleend.
Ook in 2009 verwerven we 9360 preferente B aandelen door omzetting van Dexia certificaten, koers 40,96 voor een totaal van 383.385,60 euro.
Dit zijn de aandelen die we in 2001 hebben verworven uit certificaten Dexia.
In totaal heeft de gemeente Wetteren voor 1.307.341,44 euro Holding aandelen, opgebouwd in 3 fasen
- eerste fase : historische aandelen : 552.490 euro
- tweede fase : preferente  B aandelen via de omzetting van Dexia certificaten : 383.385,60 euro
- derde fase : preferente A aandelen, cash betaald : 371.466,24 euro.
Hierbij merk ik op dat dit het enige bedrag is dat de gemeente ooit betaald heeft om aandelen te verwerven in de Holding.
Deze aandelen zijn gewaardeerd aan hun volstortingswaarde.
Dit is het grootst mogelijke verlies bij vereffening van de Gemeentelijke Holding.
Wat het recurrente verlies aan inkomsten betreft bedraagt dit omgerekend een gemiddeld ( berekend op de laatste 9 jaar inkomsten )verlies van 115.866,56 euro.
Bekijken we de inkomsten in dividenden uit de GH over de laatste 14 jaar , van bij de oprichting tot vandaag.
Ik citeer de cijfers uit de rekeningen :
1997 : inkomsten uit dividenden : 2.019.523 euro.
Bij de oprichting van én Dexia bank en de Gemeentelijke holding stonden de aandelen zeer hoog genoteerd.
De Gemeentelijke holding heeft in 1997 de helft van deze aandelen verkocht op de beurs en de opbrengst hiervan verdeeld over de gemeenten.
1998 :  60.933 euro
1999 :  83.788 euro
2000 : 451.360 euro.
Ook in 2000 heeft de Holding Dexia-aandelen verkocht en de opbrengst verdeeld over de gemeenten.
2001 :  91.884 euro
2002 : 100.984 euro
2003 : 105.664 euro
2004 : 115.804 euro
2005 : 133.016 euro
2006 : 152.828 euro
2007 : 178.308 euro
2008 : 198.588 euro
2009 :  0 euro
2010 :  57.607 euro
2011 :  0 euro voorzien in het budget
TOTAAL inkomsten van 1997 tot vandaag  : 3.750.287 euro.
Aangezien Dexia Bank België voortaan een autonome, niet-beursgenoteerde bank is waarvan de federale staat de enige aandeelhouder is vinden we het niet noodzakelijk bewarende maatregelen te nemen.
Belangrijk is ook dat de solvabiliteit van de gemeente zeker niet in het gedrang komt.
In de balans zal dit verlies als – waarde worden geboekt.
Dit heeft geen enkele weerslag noch op het budget, noch op onze reserves."

<< Vorig bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgend bericht >>

Content Management Powered by CuteNews