Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Wetteren – IGS – W & Z NV

Geplaatst op 14/11/2011
Categorie: Algemeen

Tussenkomst van gemeenteraadslid Piet Van de Gracht.
Voorzitter, collega’s,
De aanleiding van het debat dat in Wetteren wordt gevoerd is ondertussen wel duidelijk: jaren geleden heeft de Vlaamse Regering beslist om ingrijpende maatregelen te nemen  die komaf moeten  maken met de verschrikkelijke overstromingen in het stroomgebied van de Schelde.
Ook Wetteren-aan-de-Schelde dient dus een bijdrage te leveren.
De hoegrootheid van die bijdrage baarde ons echter zorgen...

Vooreerst een kort overzicht :
Op 9 augustus 2011 werd het ontwerp van overeenkomst voor de 1e maal besproken in commissievergadering en werden diverse vragen en verduidelijkingen geformuleerd door onze fractie.
Dit had verschillende redenen :
1. Wij hadden te weinig informatie over bepaalde actieplannen (niet in het minst over Bastenakkers)
2. Over de aanlegsteiger voor pleziervaart in het  centrum werd in het ontwerp met geen woord gerept
3. Over de realisatie van het fietspad op dijkhoogte op de rechteroever van de Schelde tussen Wetteren en Schellebelle vonden wij ook niets terug in het ontwerp.
Onze opmerkingen werden voorgelegd aan W&Z, maar de antwoorden waren voor ons niet bevredigend en dus werd het punt op de gemeenteraad van 25 augustus uitgesteld.
Op de commissievergadering van 27 augustus hadden wij de gelegenheid om een en ander te horen toelichten door de vertegenwoordigers van W&Z, en konden wij hem duidelijk maken dat de overeenkomst in zijn huidige vorm voor ons geen haalbare kaart was, en dus diende begestuurd te worden.

Vandaag, 6 okt. 11, ligt er een gewijzigde overeenkomst voor ter stemming.

De wijzigingen aan het contract zijn fundamenteel en drieërlei:

1. Bastenakkers
2. De aanlegsteiger
3. Realisatie van het fietspad op Sigmahoogte op de rechteroever van de Schelde

1. Bastenakkers
Oorspronkelijke bedoeling van W&Z was om ook het lager gelegen gebied, zeg maar het Valleigebied, vlak naast de Schelde,  ook in te richten als een gebied voor getijdennatuur. Dit zou voor onze gemeente een inlevering betekenen van weideland en gronden voor de tuinbouw.
Maw : het was de bedoeling om van dit gebied niet alleen een GOG (een Gecontroleerd overstromingsgebied) te maken
maar ook een Gecontroleerd Gereduceerd Getijdengebied te maken. (GGG) ; men zegge een slikke-en schorregebied
Dit is uit de overeenkomst die nu voor ligt geschrapt.
Die functie van GGG  wordt wel voorzien in De Ham, de oude Scheldemeander
Terzijde : in een GOG laat men gecontroleerd overstromen enkel in geval van gevaarlijk STORMtij, eens om de zoveel tientallen jaren
In een GOG blijft de landbouwfunctie behouden.
In een GGG (gecontroleerd gereduceerd getijdengebied) gaat men nog een stap verder en laat men water in-en uitlopen in functie van de normalen getijden. (slikken en schorren)
Uiteraard dient zo’n GGG ook als overstromingsgebied in geval van STORMTIJ, dus ook zo in de HAM,
Weliswaar zonder de plannen van Omnichem te dwarsbomen die naast hun terreinen, in een smalle strook van de HAM, waterkoelvijvers (met Scheldewater) wil aanleggen om de productieprocessen te optimaliseren.
Samengevat:
nieuw in de overeenkomst: het lager gelegen gedeelte van Bastenakkers wordt indien nodig gecontroleerd overstromingsgebied,
Een zeer groot gedeelte van de Ham wordt een GGG, een getijdengebied en een gecontroleerd overstromingsgebied. Dit zal de natuurwaarde voor fauna en flora in de Ham vergroten. En dat is een goede zaak voor onze gemeente.
Waar zijn we het nog niet volledig over eens zijn is over de oppervlakte  van het GOG van het intussen al gereduceerde gebied in de Bastenakkers. Het voorstel van de gemeenteraadscommissie was om dit gebied te herleiden tot het echte, lager gelegen valleigebied, dus vlak naast de Schelde, in de wetenschap dat ook de Ham kan gebruikt worden als bergingsgebied in geval van stormtij.
Dit moet nog verder onderzocht worden in een deelcontract, voorzien in de bepalingen van de overeenkomst.
Waakzaamheid is hier dus geboden.
Opmerking : volgens het gewestplan bestaat Bastenakkers wel degelijk uit twee soorten gebieden: een lager gelegen Valleigebied en een hoger gelegen HAG (Herbestemd Agrarisch Gebied), wat dus per definitie geen Valleigebied meer is.
Die terminologie zal in het deelakkoord nog moeten verfijnd worden.

Nog twee belangrijke wijzigingen aan de overeenkomst :
2. Deelproject 5: een bijkomend onderzoek naar “de mogelijkheid en de opportuniteit van een aanlegsteiger voor pleziervaart in het centrum.
cfr de vraag van verschillende echelons in Wetteren, structuurplan, Raad Lokale Economie, Middenstandsorganisaties, enz) ; eveneens op onze vraag opgenomen in de overeenkomst
3. Deelproject 6: realisatie tot sigmahoogte over een lengte van 2,8 km op de rechteroever van de Schelde tussen Wetteren en Schellebelle. Wetteren is al jaren vragende partij voor de aanleg van een dienstweg (lees fietspad) ; dit wordt dus ook op onze vraag expleciet opgenomen in een afzonderlijk deelproject. In de oorspronkelijke versie van de overeenkomst was hiervan geen sprake.

Conclusie :
Geen hoerageroep van onzentwege, maar deze herwerkte overeenkomst is een stap in de goede richting.
Inhoudelijk hebben we een grotere en een betere vis gevangen.
Waakzaamheid en goed overleg en degelijk studiewerk.
Bevredigend resultaat : dankzij samenwerking tss diverse niveaus in onze gemeente, college, commissie , leden van Gecoro, onze mensen in de administratie en alle betrokkenen.

Schepen De Geyter neemt ontslag

Geplaatst op 14/11/2011
Categorie: Algemeen

Op 13 oktober diende Albert De Geyter zijn ontslag in als schepen en gemeenteraadslid van Wetteren.
Om privéredenen kon Albert niet voldoende tijd meer vrij maken voor zijn schepenambt.
"Met spijt neem ik afscheid van iets dat ik héél graag deed", schrijft Albert in zijn ontslagbrief.
"Voor een partij die de moeite loont om voor te staan en voor te vechten. Ik was bijzonder vereerd mijn gemeentenaren te mogen vertegenwoordigen.
Ik had het echt anders gewild, wees daarvan overtuigd."
CD&V-Wetteren verliest hiermee één van zijn drijvende krachten en een gewetensvolle en geliefde schepen.
Op de gemeenteraad van 8 november is zijn opvolging behandeld. Raf Bossaer legde de eed af als nieuw gemeenteraadslid, nadat huidig OCMW-raadslid en eerstvolgende opvolger Tony Oyen liet weten te verzaken aan zijn opvolging. Huidig gemeenteraadslid Karine Fack (CD&V) werd voorgedragen als nieuwe schepen.
Aangezien een schepen geen lid kan zijn van een commissie, wordt Karine Fack in alle gemeenteraadscommissies waarin ze zetelt vervangen door Raf Bossaer.
Binnen het schepencollege worden de bevoegdheden deels herverdeeld.

Feest van de Burgemeester

Geplaatst op 20/9/2011
Categorie: Algemeen

Toegangskaarten

  • telefonisch te bestellen op nummer 0486/80.03.13
  • via het contactformulier op deze website

CD&V Direct september 2011

Geplaatst op 20/9/2011
Categorie: Algemeen

In de loop van deze week krijgt u de nieuwe CD&V Direct in de brievenbus.
Daarin vooral aandacht voor het sociale beleid met o.m. interviews met

  • burgemeester Alain Pardaen
  • Gemeenteraadslid Karine Fack
  • OCMW-raadslid Myriam Verhoeven
  • schepen Leentje Grillaert

Oud-gemeenteraadslid Gilbert De Smet overleden

Geplaatst op 20/9/2011
Categorie: Algemeen

Gilbert De Smet overleed maandag 12 september, op 91-jarige leeftijd, omringd door zijn 9 kinderen en zijn echtgenote Rosa Van hoogenbemt. Gilbert was een bekend figuur in de gemeente.

Als huisarts zette hij een hele generatie op de wereld en als sociaal bewogen man zetelde hij jarenlang in de gemeenteraad.

Gilbert was ook geruime tijd voorzitter van onze Wetterse CD&V-afdeling, tijdelijk plaatsvervangend  OCMW-voorzitter en bestuurslid van huisvestingsmaatschappij "Eigen Dak".

Het sociale engagement kregen ook zijn kinderen met de paplepel ingegoten. Oudste dochter Annemie was in de vorige legislatuur schepen van financiën en zoon Wim is getrouwd met huidig CD&V-raadslid Katrien Claus.

CD&V-Wetteren wenst langs deze weg haar medeleven te betuigen aan de familie.

 

<< Vorig bericht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgend bericht >>

Content Management Powered by CuteNews