ONS PROGRAMMA VOOR DE BESTUURSPERIODE 2019-2024

BURGERPARTICIPATIE EN INSPRAAK


Inspraak van de burger reikt verder dan verkiezingen en is voor CD&V een wezenlijk onderdeel van het beleid.
Wij erkennen de adviesraden in hun rol als adviserende organen, maar dagen ze ook uit om nieuwe vormen van participatie op te zetten.


  • De Wetteraar krijgt inspraak bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Om de inspraak en de participatie te verhogen onderzoeken we welke nieuwe digitale toepassingen (bv. CitizenLab) kunnen helpen.