De partijleiding leidt de dagelijkse werking van de partij en haar geledingen in goede banen.

De partijfractie CD&V Wetteren is samengesteld uit onze 9 mandatarissen in het College van Burgemeester en Schepenen, de gemeenteraad en het Bijzonder Comité Sociale Zaken.

De partijraad is integraal samengesteld uit alle leden die een engagementsverklaring ondertekenden.

De gemeentelijke partijraad vertegenwoordigt de partij op het niveau van de gemeente.

De partijraad formuleert standpunten en actie- en beleidsprogramma’s, met inspraak van de leden en zoveel mogelijk ook na inspraak van de maatschappelijke organisaties en de bevolking.

Het partijbestuur neemt de dagelijkse leiding en coördinatie waar van alle politieke en organisatorische activiteiten van de afdeling.

Het partijbestuur roept de partijraad bijeen en bepaalt de agenda van de raadsvergaderingen.

Het partijbestuur bereidt de besluitvorming en de uitvoering voor van de besluiten van de partijraad.

Het partijbestuur neemt beslissingen in dringende gevallen.