Noord Zuidtrace

Doorbraak in realisatie noord-zuidverbinding?

Het centrum van Wetteren zit geklemd tussen de spoorweg en de Schelde, en is gelegen in het midden van belangrijke verkeersassen.

Dit zorgt al jaren voor een verkeersoverlast in het centrum. Doordat het verkeer de laatste jaren nog is toegenomen wordt het probleem nog urgenter met de jaren en dringt een structurele oplossing zich op.

Het spreekt vanzelf dat dergelijke werken het lokale niveau en de draagkracht van een lokale overheid overstijgen. De gemeente is daarom druk blijven zetten bij de hogere instanties om het dossier van de Wetterse noord-zuidverbinding levendig te houden.

Die volgehouden druk heeft nu resultaat opgeleverd: tijdens de gemeenteraad van woensdag 30 juni werd een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd die de afspraken vastlegt met betrekking tot de masterplanning van de noord-zuidverbinding.

Het belang van deze samenwerkingsovereenkomst, die trouwens unaniem werd goedgekeurd, mag niet onderschat worden: de overeenkomst verenigt alle actoren die een belang hebben in dit project, te weten de gemeente Wetteren, de provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, de Vlaamse Waterweg en het Agentschap Wegen en Verkeer. Trekker van het project wordt de provincie Oost-Vlaanderen.

Het is de bedoeling dat de partners binnen een termijn van 14 maanden het definitieve tracé van de Wetterse noord-zuidverbinding vastleggen.

CD&V Wetteren is opgetogen dat er eindelijk schot komt in het noord-zuidtraject en dankt de beleidsmakers die jarenlang geijverd hebben voor deze doorbraak.

CD&V Wetteren – 2015-2021