Partijstructuur

De partijleiding leidt de dagelijkse werking van de partij en haar geledingen in goede banen.

De partijfractie CD&V Wetteren is samengesteld uit onze 9 mandatarissen in het College van Burgemeester en Schepenen, de gemeenteraad en het Bijzonder Comité Sociale Zaken.

Het partijbestuur is integraal samengesteld uit alle leden die een engagementsverklaring ondertekenden.

Het gemeentelijk partijbestuur vertegenwoordigt de partij op het niveau van de gemeente.

Het partijbestuur formuleert standpunten en actie- en beleidsprogramma’s, met inspraak van de leden en zoveel mogelijk ook na inspraak van de maatschappelijke organisaties en de bevolking.

Het partijbureau neemt de dagelijkse leiding en coördinatie waar van alle politieke en organisatorische activiteiten van de afdeling.

Het bureau roept het partijbestuur bijeen en bepaalt de agenda van de bestuursvergaderingen.

Het bureau bereidt de besluitvorming en de uitvoering voor van de besluiten van het partijbestuur.

Het bureau neemt beslissingen in dringende gevallen.

CD&V Wetteren – 2015-2021