Privacybeleid

Wij nemen de privacy van onze leden en sympathisanten ernstig. Daarom hechten wij veel belang aan een correcte verwerking van hun gegevens en het gebruik daarvan. Wij willen dat u begrijpt op welke manier wij uw gegevens verwerken en welke mogelijkheden u hebt om uw eigen gegevens te beheren en te controleren.
Vandaar onderstaande privacyverklaring.
Hebt u vragen over onze privacyverklaring? Twijfel dan niet en neem contact op via info@cdenv-wetteren.be of 0485/94 19 01.

De belangrijkste principes

Naam, adresgegevens en e-mailadres(sen) van leden verwerken we om te communiceren met u als lid van onze organisatie. We bewaren deze gegevens in een beveiligd digitaal systeem.
Om meer uitgebreide gegevens van u te bewaren, zoals bijvoorbeeld uw beroepssituatie, persoonlijke interesses…. , hebben we uw toestemming nodig.
Ook van personen die geen lid zijn verwerken we gegevens die u ons vrijwillig verstrekt voor de doelen waarvoor ze gegeven zijn, met name voor communicatie van nieuws en activiteiten binnen CD&V Wetteren, uitnodigingen voor evenementen, enz.

Rechten

  • U hebt recht op inzage en correctie
  • U hebt het recht om vergeten te worden
  • U hebt het recht om je te verzetten tegen (een deel) van de verwerking van je gegevens

Hebt u een klacht?

Twijfel dan niet en neem contact op met ons via info@cdenv-wetteren.be of 0485/94 19 01. U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Privacy Commissie.
Hieronder kunt u de volledige privacyverklaring nalezen.

PRIVACYVERKLARING CD&V WETTEREN

CD&V Wetteren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.cdenv-wetteren.be
Belindekapelstraat 21
9230 Wetteren
0485/94 19 01
De voorzitter van CD&V Wetteren is de verantwoordelijke i.v.m. gegevensbescherming binnen CD&V Wetteren. Hij is te bereiken via het e-mailadres voorzitter@cdenv-wetteren.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

CD&V Wetteren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam en familienaam
– Adresgegevens
– Telefoon en e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd.
We kunnen uiteraard niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cdenv-wetteren.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We maken een onderscheid tussen de verwerking van gegevens van leden (A) en niet-leden (B). Leden zijn personen die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de statuten van CD&V Nationaal: (a) ouder zijn dan 16 jaar (b), een jaarlijkse bijdrage betalen aan CD&V Nationaal, (c) instemmen met de krachtlijnen van de politieke overtuiging en (d) akkoord gaan met de interne statuten en reglementen van de partij.

Leden

Persoonsgegevens van leden worden door CD&V Wetteren verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • ledenadministratie (contractuele basis)
    om u op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten binnen CD&V (contractuele basis, gerechtvaardigd belang)
  • om u uitnodigingen te versturen voor activiteiten en bijeenkomsten van CD&V Wetteren (contractuele basis, gerechtvaardigd belang)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken. Enkel de gegevens die door u worden aangeleverd worden door ons verwerkt.
Op contractuele basis en op basis van  gerechtvaardigd belang verzamelen wij persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres en geboortedatum) en communicatiegegevens: telefoonnummer en e-mailadres(sen).
We gebruiken deze gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen. Deze voorkeuren zijn gericht op het ontvangen van communicatie op maat en komen voort uit een persoonlijke interesse. Personen kunnen deze gegevens zelf beheren.

Niet-leden

Persoonsgegevens van niet-leden worden door CD&V Wetteren verwerkt ten behoeve van communicatie over specifiek nieuws en actualiteiten binnen CD&V Wetteren aan de hand van thematische nieuwsbrieven (actieve toestemming).
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij van u  persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres) en communicatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer) vragen, opslagen en verwerken. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CD&V Wetteren bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Persoonsgegevens van leden worden bewaard tot twee jaar na het laatste jaar waarin de lidmaatschapsbijdrage aan CD&V nationaal betaald werd. Bij een actieve toestemming worden de gegevens verder bewaard om als niet-lid toekomstige communicatie te ontvangen.
Persoonsgegevens van niet-leden worden bewaard tot twee jaar na het laatste gebruik.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens die u aan ons geeft, geven we niet door aan anderen, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We doen echter wel beroep op dienstverlening van anderen waarbij persoonsgegevens verwerkt worden. Zo maken wij bij voorbeeld gebruik van de diensten van een derde partij voor webhosting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CD&V Wetteren en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw eigen  persoonsgegevens door te sturen in een computerbestand naar uzelf of naar een door u genoemde organisatie.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@cdenv-wetteren.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak daarvoor een kopie uw ID-kaart. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat., dit ter bescherming van uw privacy. CD&V Wetteren zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
CD&V Wetteren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de GBA. Dat kan via de volgende link:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CD&V Wetteren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cdenv-wetteren.be

CD&V Wetteren – 2015-2021