Speerpunten

Mobiliteit

Het zal u niet verwonderen dat mobiliteit één van de speerpunten van CD&V is geworden. Mobiliteit, of eerder een gebrek aan mobiliteit, wordt immers beschouwd als één van de grootste problemen waarmee mensen dagelijks te maken krijgen. En dat is niet alleen in Wetteren zo. Tijdens de voorbije bestuursperiode heeft de fietser een meer prominente plaats gekregen in het Wetterse straatbeeld:
door creatie van fietssuggestiestroken op diverse plaatsen in het centrum en de aanleg van afgescheiden fietspaden waar mogelijk

  • door de realisatie van de eerste fietsstraat en van de fietssnelweg op de rechter Scheldeoever
  • door invoering van de zone 30 in het centrum
  • door de aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug die Wetteren Noord verbindt met de Rode Heuvel, het nieuwe hart van de gemeente.

Iedereen is het er over eens dat Wetteren dringend nood heeft aan de realisatie van een noord-zuidverbinding – met tweede Scheldebrug – om doorgaand verkeer uit het centrum te weren.
Wetteren heeft in dit dossier jaren geleden al een duidelijk standpunt ingenomen. Jammer genoeg ligt de uiteindelijke beslissing niet bij het Wetterse bestuur. Wat het gemeentebestuur wel kan doen, is blijvend druk zetten bij de hogere overheid.
Tenslotte wil CD&V pleiten voor goede wil en gezond verstand. En voor goede communicatie, want ook daar loopt het af en toe fout.
CD&V beseft dat er nog heel wat te doen valt op het vlak van mobiliteit en parkeerbeleid. Daarom is dit ons eerste speerpunt in de aanloop naar de verkiezingen.

Moeilijke mobiliteit heeft te maken met infrastructuur, maar we moeten ook durven toegeven dat er gewoon teveel auto’s zijn en dat wij het onszelf soms wel heel lastig maken.
Studies wijzen uit dat we in twee op de drie gevallen de auto nemen voor al onze kleine verplaatsingen van 1 tot 3 kilometer.
Een verandering van mentaliteit dringt zich op, ook in Wetteren. De steile opgang van de elektrische fiets kan de situatie op lokale netwerken verbeteren.

Leefbaarheid en levenskwaliteit

Leefkwaliteit begint aan je voordeur!
De straat waar je woont is de plek waar je elke dag kunt thuiskomen. Waar je mensen kunt ontmoeten bij een straatfeest, maar waar je elkaar ook kunt ondersteunen als het eens moeilijk gaat.
Goede buurtwerking verandert mensen en wijken, en zo ook de gemeente.

Daar zijn wij van overtuigd en daar willen wij volop op inzetten.

Leefbaarheid en leefkwaliteit hebben rechtstreeks te maken met doordachte mobiliteit, met zorg en respect voor de natuur en de leefomgeving, met licht- en luchtkwaliteit, met ruimtelijke ordening, veiligheid en kindvriendelijkheid, en met zoveel meer aspecten.
Zorg en aandacht hiervoor is de beste investering in het geluk van onze inwoners.
Ook hierin wil CD&V een leidende rol spelen.
Jongerenwerk en buurtwerk zijn hierin cruciale factoren. Mensen willen niet alleen zijn en binnen zitten. Ze willen erop uit, elkaar ontmoeten, samen feesten, een praatje maken, bewegen, gezond blijven.
Met CD&V geloven wij in de kracht van groen, openbare ruimte, pleinen en leefstraten.
Die plekken geven kleur aan de omgeving en beleving van bewoners.
Goede buurtwerking verandert mensen en wijken, en zo ook de gemeente.
Daar zijn wij van overtuigd. In dit perspectief kaderen bij voorbeeld de volkstuintjes- en buurtsportprojecten waarmee we tijdens deze bestuursperiode zijn van start gegaan. Dergelijke projecten versterken het sociale weefsel van de buurt en de gemeente.
En daar willen wij verder volop op inzetten.

Versterking van de kerngebieden

Wij gaan als CD&V voor een gemeente waarin iets te beleven valt. Beleving: het betekent een ruim aanbod van diensten, cultuur, handel en horeca. Dit is belangrijk voor de inwoners.
Maar ook de consument die van verder komt, moet niet alleen een broek, schoenen of handtas kunnen kopen. Meer dan ooit moet ook hij iets kunnen ‘beleven’ in de gemeente.
Leegstand, verwaarloosde gevels en overvolle vuilnisbakken zijn nefast voor een vitaal straatbeeld en de aantrekkelijkheid van een centrum. Hoe minder handelszaken, hoe minder passage voor de overblijvende handels- en horecazaken, en hoe kleiner aantal ondernemers dat nog initiatieven durft te nemen.
We willen dat de gemeente die vicieuze cirkel mee doorbreekt door het nemen van kernversterkende maatregelen, zoals het promoten van wonen boven de winkel, het toekennen van starterstoelagen, vestigingssubsidies en premies voor gevelrenovatie en het samenvoegen van panden.
De verweving van de functies wonen, werken en winkelen draagt bij tot een bloeiende kern.
De koppeling met het mobiliteitsbeleid is ook hier absoluut noodzakelijk. Een aantrekkelijke kern moet goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer, fiets, te voet en met de auto.

Om het kerngebied van een gemeente, maar ook van een deelgemeente, levensvatbaar te houden, zijn investeringen en ondersteuningen nodig. De tijd dat ambtenaren achter hun bureau konden bepalen hoe een centrum eruit moest zien, is voorbij. Winkeliers, horecabedrijven en bewoners weten zelf het beste wat goed is voor de gemeentekern.
Een mooie mix van wonen, winkelen en dienstverlening lijkt ons van levensbelang.
Wetteren kan hierop zeker verder inspelen. De gemeente kan optreden als regisseur van het proces, maar de handelaars en zelfstandigen moeten, als direct belanghebbenden, uiteindelijk de voortrekkersrol opeisen.

Zorg voor de kansarmen

Het zal je maar overkomen dat je geboren wordt in een kansarm gezin en dat je toekomstperspectieven al meteen van je eerste levensjaar gehypothekeerd worden!
Als gemeente moeten wij kansen geven, integratiebevorderende initiatieven nemen, het sociale netwerk van inwoners versterken.
Initiatieven en realisaties als “De Koffiebranderij”, het Wetters speelplein “WESP” en de “Buitenspeeldag” zijn prachtige voorbeelden van deze doelstelling.

Zorg voor de kansarmen behoort tot de core business van CD&V.
Kansarmoede heeft met veel meer te maken dan met een weinig rooskleurige financiële situatie. Kansarmoede betekent dat je een achterstand en minder kansen hebt op het gebied van ondermeer onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding en rechtstoegang.
Wetteren is een gemeente met relatief veel kansarmoede. Hoe dit kan verklaard worden, is voer voor sociologen.
Feit is dat wij als gemeente de opdracht hebben om alle inwoners te laten participeren in de samenleving.
Migratie heeft al verschillende decennia een grote impact op onze samenleving. Goede en voldoende inburgeringstrajecten zijn een must, hoewel wij van mening zijn dat echte integratie in eerste instantie plaats vindt in de kleine lokale gemeenschappen: in de buurt, op school, op het werk, in sportclubs en in het verenigingsleven.
En daar moeten wij als gemeente voldoende op inspelen: kansen geven, integratiebevorderende initiatieven steunen, het sociale netwerk van inwoners versterken.
Het lokaal dienstencentrum “De Koffiebranderij”, dat vorig jaar zijn deuren opende, maar ook initiatieven en realisaties als het Wetters speelplein ”WESP”, “Wetteren zomert” en de “Buitenspeeldag” zijn prachtige illustraties van deze doelstelling.
De dag dat de samenleving niet meer bereid of in staat is om het probleem van de kansarmoede aan te pakken, is het gedaan. Dat is het failliet van de samenleving.
CD&V brengt het verhaal van enerzijds anderzijds. Daar wordt vaak meewarig over gedaan, maar er zit veel moois in.
We gaan niet voor het polariserende, niet voor de oneliner. We brengen het wij-verhaal; we vertrekken van wat mensen bindt, niet van wat hen verdeelt.