Ideologie

De ideologie van CD&V betreft het geweten van de partij.
De ideologie van CD&V kan vertolkt worden met de combinatie van vier V-woorden, waarbij elk woord aan een component van de partijnaam kan verbonden worden, zij het niet exclusief daaraan.

Verzorgen

De C van CD&V wijst op de zorg voor de minsten als insteek om te verzekeren dat er zorg voor allen is.
Zorg staat voor daadwerkelijke aandacht: oog hebben voor degenen die ondersteuning en bijstand nodig hebben. En het engagement gestalte geven om hen te helpen. Denken we aan de zorg voor opvang van kinderen, voor betaalbare woningen, een groene en gezonde omgeving, een diversiteit aan cultureel aanbod, de zorg voor een veilige leefomgeving, voor een waardige oude dag, enzovoort.
Zorg betekent in veel gevallen verzorging. Het welzijn van zieken en andere zorgbehoevenden is daarom een speerpunt voor christendemocraten: de verzorging van onze medemens staat in het centrum van de notie van broederlijkheid.
Aandacht voor armoedebestrijding in eigen land en ontwikkelingssamenwerking op het internationale forum zijn daar vertolkingen van.

Vooruitzien

De D van CD&V wijst op de plicht om in een democratie niet alleen gericht te zijn op het ‘hier en nu’, maar ook op de toekomst. En daar dus vandaag samen op te anticiperen. We hebben immers ook een verantwoordelijkheid op te nemen naar de volgende generaties toe.
Dat is rentmeesterschap: het bewustzijn dat we erfgenamen zijn van een stukje wereld, maar ook erflaters!
Vooruitzien impliceert dan ook voorzien.
Naast de huidige generaties staan de christendemocraten de toekomstige generaties voor ogen inzake aandacht voor begroting, duurzame energie, pensioenen, sociale zekerheid, enzovoort. Het welzijn en de welvaart van het hele volk staat daarbij voorop, vandaag en morgen.

Verbinden

De ampersand (&) van CD&V wijst op het verbindend element van mens en samenleving.
Beide en hun onderling verband betreffen de ankerpunten van het personalisme, dat precies zelfontplooiing en de opbouw van een warmere samenleving aan elkaar vastknoopt.
Mensen verbinden is de eerste opdracht van de christendemocratie omdat dit het platform is opdat eenieder naar eigen mogelijkheden zijn verantwoordelijkheid kan nemen ten voordele van het welzijn en de welvaart van alle Vlamingen.
Christendemocraten ondersteunen kaders en initiatieven die verbondenheid bevorderen, op de eerste plaats het gezin en het verenigingsleven. Maar ook andere kaders en domeinen waarmee we verbonden zijn, krijgen aandacht, zoals mobiliteit (onze ‘verbindingswegen’), de werkvloer, leefmilieu, enzovoort.

Versterken

De V van CD&V wijst op het versterken van Vlaanderen door iedere Vlaming te versterken.
De kansensamenleving die christendemocraten voorstaan, kan enkel gerealiseerd worden wanneer er sterke schouders zijn om het streven naar die samenleving te trekken.
Dat betekent dat degenen die sterk staan en vooruit willen, gestimuleerd worden om onze samenleving vooruit te duwen en zodoende sterker te maken.
Daartoe richt de partij o.a. de focus op het brede spectrum van het onderwijs, gedegen opleidingen en permanente vorming, een kwalitatieve arbeidsmarkt, gedreven ondernemerszin en een stevige economie.

De vier V-woorden kunnen niet zonder elkaar. Precies in hun onderlinge samenhang, aanvulling en verwevenheid wordt duidelijk wat toegepaste christendemocratie is. Niet toevallig betreffen het vier werkwoorden: christendemocraten willen werk maken van hun ideologie, ten behoeve van het welzijn en de welvaart van iedere Vlaming, met respect voor elkeen.