Windturbines

Het CD&V standpunt m.b.t. de inplanting van 2 windturbines op het bedrijventerrein Stookte

Toen midden februari 2020 het openbaar onderzoek werd geopend voor de bouw van twee windturbines op het industrieterrein Stookte in Overschelde, nam CD&V Wetteren voldoende tijd om dit dossier grondig te bestuderen. In dit dossier wensten we niet over één nacht ijs te gaan en eerst te luisteren naar de betrokkenen alvorens een standpunt in te nemen. De voorbije weken hebben we zowel de ingediende omgevingsvergunning van naderbij bekeken als het gesprek aangegaan met enkele belanghebbenden. Een overzicht van de zaken die we gedaan hebben:

 • kennis genomen van de studie van de initiatiefnemers via het inspraakmoment van ENGIE;
 • de infosessie bijgewoond van het actiecomité Wetteren-Windstil, alsook een persoonlijk onderhoud met een afvaardiging van dit comité;
 • een onderhoud met de natuurvereniging Natuurpunt over de impact op fauna en flora;
 • de werknemers van de bedrijven (via ACV Recticel) gehoord;
 • kennis genomen van een gelijkaardig project in de gemeente Kruisem;
 • onze raadsleden woonden de speciale gemeenteraadscommissie rond dit dossier bij;
 • een enquête uitgevoerd bij de CD&V-leden in Overschelde, Ten Ede en Overbeke;
 • het debat gevoerd in ons eigen partijbestuur en -fractie.

Hebben we hiermee alle belanghebbenden gehoord? Waarschijnlijk niet. Maar we zijn overtuigd dat we voldoende input verzameld hebben van zowel de argumenten voor als tegen.

Daarbij komen we tot volgende afwegingen:

 • CD&V Wetteren is absolute voorstander van de lokale productie van hernieuwbare energie, zoals o.a. ingeschreven in ons verkiezingsprogramma maar ook het gemeentelijk Klimaatplan;
 • het bewijs hiervan is het positieve advies dat werd gegeven aan eerdere aanvragen voor windturbines de voorbije jaren (van EDF Luminus en Electrabel, beide aan E40);
 • elk project/indiening moet op individuele impact beoordeeld worden,
 • het feit dat twee grote bedrijven in Wetteren stappen willen zetten naar een klimaatneutrale omgeving kunnen we enkel aanmoedigen;
 • het is jammer dat de gemeente niet vroeger werden betrokken bij dit dossier,
 • daarnaast kon ook de directe omgeving sneller betrokken worden, dit bijvoorbeeld via een coöperatieve vorm. Op het vlak van inspraak en participatie kon dit dossier met andere woorden beter aangepakt worden wat naar ons aanvoelen ook heeft geleid naar te weinig draagvlak bij de omwonenden;
 • er zijn terechte bedenkingen om er vanuit te gaan dat deze windturbines een aanzienlijke negatieve impact zullen hebben met geluids- en zichthinder voor de directe omgeving;
 • er zal een potentieel negatieve invloed zijn op de natuurontwikkelingen die zich voltrekken in de Ham-Bastenakkers.

Gezien de knelpunten in dit dossier kunnen we geen positief advies geven over het ingediende voorstel van de windturbines op Stookte. Maar CD&V Wetteren wil dit moment aangrijpen om positieve stappen te zetten richting lokale hernieuwbare energie, en stelt daarom het volgende voor:

 • de klimaat- en energie-uitdagingen dienen aangepakt en gedragen te worden over de partijgrenzen heen, daarom stellen we voor om in de schoot van de gemeenteraad een subcommissie ‘hernieuwbare energie’ op te richten met alle fracties; die kan aangevuld worden met bedrijven, experten,…
 • aanstellen van een projectcoördinator om samen met de bedrijven op Stookte en omwonenden proactief te zoeken naar oplossingen op maat voor iedereen rond hernieuwbare energie: dit vanuit een win-win voor iedereen;
 • in overleg gaan met alle bedrijven, de bedrijventerreinbeheerders en de Vereniging Wetterse Industriëlen en Ondernemers hoe we over het hele grondgebied samen met bedrijven kunnen werken aan hernieuwbare energie;
 • de mogelijkheid laten onderzoeken voor een clustering van windturbines langsheen de E40.

CD&V Wetteren – 2015-2021